Rada Parafialna
Dodane przez parafia_ dnia Luty 15 2008 11:09:45
W każdej parafii, od czasów najdawniejszych, istniała rada parafialna, która przy współpracy z księdzem proboszczem, zarządzała majątkiem kościoła. Dawniej byli to prowizorzy pełniący dozór kościelny jako reprezentanci gminy katolickiej. Czuwali nad korzystną lokacją kapitałów i fundacji. Do ich obowiązków należało także utrzymanie w całości i w dobrym stanie budynków parafialnych oraz dbałość o odpowiednie urządzenie wnętrza kościoła. Odbierali czynsze z posiadłości kościelnych i procenty od kapitałów i według woli fundatorów przeznaczali na odpowiednie cele. Prowizorów zastąpiono radą parafialną w 1925 roku na mocy konkordatu zawartego między Polską a Stolicą Apostolską. Określono też zakres obowiązków rady i poszczególnych jej członków. Zadaniem rady parafialnej było współdziałanie z proboszczem w zarządzaniu majątkiem kościelnym – tylko z głosem doradczym, bez prawa żadnej ingerencji w sprawach czysto kościelnych (np. zwalnianie i ustanawianie urzędników kościelnych). Członkowie rady dbali o utrzymanie w należytym stanie zabudowań parafialnych. Za powierzone zadania odpowiadali przed proboszczem, mogli odwoływać się do kurii biskupiej.

Również w parafii Kamionka było wiele ofiarnych i aktywnych osób, które wspierały duszpasterzy, zarówno w czasach istnienia kaplicy, jak i po powstaniu parafii. W 1937 roku wyłonił się komitet z członków Towarzystwa Ludowego, w skład którego weszli Józef Janicki, Józef Borucki i Leon Hofman. Komitet podjął się zadania zorganizowania kaplicy i uczynił to skutecznie. Po II wojnie światowej, gdy znowu w Kamionce odprawiano Msze, zebrała się miejscowa ludność w sali szkolnej, aby wybrać radę kościelną. W skład Rady Kościelnej weszli: Leon Badziąg, Leon Hofman, Bolesław Chmielecki, Stanisław Jagła. Nowo utworzona rada, m.in. ponownie zawarła umowę z właścicielem budynku na przedłużenie dzierżawy pomieszczeń na kaplicę. W 1965 roku w skład Komitetu opiekującego się kaplicą wchodzili: Bolesław Chmielecki, Maksymilian Świerczyński i Bronisław Jagła. W następnych latach (jak zawarto w kronice parafialnej) najczęściej duszpasterzy wspierali: Edmund Buławski, Klemens Błażek, Antoni Balewski, Bolesław Stępień i Bolesław Chmielecki. W roku 1983 członkiem rady kościelnej był Henryk Kamiński (wygłosił m.in. w imieniu wiernych z Kamionki mowę pożegnalną na pogrzebie zmarłego ks. Antoniego Kamińskiego).

Po przyjściu pierwszego proboszcza ks. Andrzeja Bławata i ustanowieniu parafii w 1992 roku, została powołana do istnienia Rada Parafialna. W jej składzie były osoby ze wszystkich zakątków parafii. Wspierały one energicznie ks. proboszcza we wszelkich działaniach, szczególnie przy powstawaniu kościoła parafialnego. Rada była wówczas podzielona na 2 sekcje: duszpasterską i ekonomiczną. W składzie sekcji duszpasterskiej byli: z Rychławy (Wojciech Górski, Maria Koniarska, Gertruda Woźnicka, Wiesław Bieńkowski), z Kamionki (Katarzyna Kropisz, Urszula Drost). W sekcji ekonomicznej znaleźli się: z Kamionki (Roman Jabłoński, Grzegorz Surma, Jerzy Pasterski, Bogdan Małkowski), z Sarnowa (Zenon Błażek, Henryk Kwiatkowski, Stanisław Błażek, Józef Guz, Grzegorz Błażek), z Kiwitkowa (Janusz Ryś, Henryk Jabłoński), z Rudawek (Ryszard Głąb, Leon Kowalski), z Rychławskich Pól (Edward Szczechula), z Głodowa (Józef Ormanin), z Osin (Jan Komorowski, Roman Szumała), z Zabudowni (Roman Giersz, Witold Krzemiński), z Rychławy (Stefan Kraskowski, Kazimierz Miętkiewski, Władysław Butyński). W roku 1993 zaszły zmiany w składzie Rady - z Rady Duszpasterskiej odszedł Wojciech Górski z Rychławy, a w jego miejsce doszła Gabriela Guz (później Szczygieł) z Sarnowa; do Rady Ekonomicznej doszli z Rychławskich Pól (Stefan Kaszubowski i Jan Rocławski), z Rychławy (Jan Kaszubowski, Henryk Woźnicki), z Sarnowa (Edwin Kowalski). Zespół synodalny, do którego należało 9 osób, prowadziła Irena Muszyńska z Rychławy. Radni pochowali swojego proboszcza w 1998 roku.

Następny proboszcz ks. Grzegorz Flisikowski zmniejszył liczbę członków Rady. W grudniu 1999 roku odwołał starą Radę, a powołał nowych członków w składzie: Stefan Karcz, Henryk Woźnicki, Ludwik Buklewski, Ryszard Głąb, Roman Giersz, Franciszek Lewandowski, Urszula Łączna.

Za czasów kierowania parafią przez ks. Andrzeja Darznika w Radzie Parafialnej byli: w radzie ekonomicznej - Ludwik Buklewski, Stefan Karcz, Roman Giersz; natomiast w radzie duszpasterskiej – Stefan Kraskowski, Henryk Woźnicki, Ryszard Głąb.

Nowy proboszcz – ks. Andrzej Taliński – zaprosił znów do współpracy większą rzeszę wiernych. Oprócz wypisanych niżej, aktualnych członków Rady Parafialnej (jako rada ekonomiczna i rada duszpasterska) przez kilka lat wspierali również księdza proboszcza swoją aktywnością: Stefan Karcz, Joanna Bieńkowska, Ewa Witkowska, Zbigniew Sikora, Józef Pastuszka, Kazimierz Guss, Roman Giersz, Józef Kosecki, Piotr Janicki, Mateusz Weiss, Krzysztof Filc.

RADA EKONOMICZNA: doradza w większych inwestycjach i w bieżących sprawach gospodarczych; sami najczęściej dokonują bieżących remontów w obiektach parafialnych, zbierają ofiary na cele ekonomiczne.
W skład rady wchodzą:
- Buklewski Ludwik (Sarnowo I i II)
- Eliasiewicz Zdzisław (Gajewo Zabudowania, Osiny i Głodowo)
- Głąb Ryszard (Rudawki)
- Grochowski Benedykt (Rychława i Rychławskie Pola – prawa strona)
- Stalica Wiesław (Rychława i Rychławskie Pola – prawa strona)
- Marcjanik Jan (Kamionka i Kiwitkowo),
- Weiss Andrzej (Kamionka i Kiwitkowo)
- Wiśniewski Roman (Gajewo Zabudowania, Osiny i Głodowo)
- Błażek Grzegorz (Sarnowo I i II)
- Chabowski Czesław (Milewo)
- Bieńkowski Daniel (Rychława i Rychławskie Pola – lewa strona)
- Welk Bogusław (Twarda Góra i Milewko)RADA DUSZPASTERSKA: koordynuje wielość działań duszpasterskich oraz prowadzi systematyczną działalność w swoich wspólnotach i w parafii, organizuje oprawę wielu działań w różnych okresach liturgicznych.
W skład tej rady wchodzą:
- Stefan Kraskowski (szafarz Komunii Św., od 1993 roku)
- Wojciech Lipski (organista)
- Anna Karcz (katechetka, prowadzi Szkolne Koło Caritas)
- Gabriela Szczygieł (katechetka, prowadzi Służbę Liturgiczną)
- Jolanta Kaszubowska (katechetka, prezes Caritas, prowadzi Służbę Liturgiczną)
- Teresa Zaremba (prowadzi Poradnictwo Rodzinne)
- Bolesława Błażek (zelatorka Żywego Różańca)
- Maria Bieńkowska (zelatorka Żywego Różańca, prowadzi chór)
- Maria Koniarska (dyrektorka szkoły w Rychławie, prowadzi chór)
- Urszula Drost (współredaktorka internetowej strony parafialnej, członek Zarządu PUKS "BONUM")Nowy gospodarz parafii - ks. Grzegorz Nenca –spotkał się z dotychczasową Radą Parafialną, by omówić najważniejsze sprawy duszpasterskie i ekonomiczne parafii. Zaprosił do dalszej współpracy następujące osoby:

RADA EKONOMICZNA:

- Daniel Bieńkowski
- Mariusz Buławski
- Zdzisław Eliasiewicz
- Wojciech Głąb
- Anna Kołodziejczak
- Mariusz Kowalski
- Kazimierz Łącki
- Wiesław Stalica
- Wojciech Stępień
- Adam Śliwa

RADA DUSZPASTERSKA:

- Maria Bieńkowska
- Urszula Drost
- Stefan Kraskowski
-Jakub Marciniak
- Gabriela Szczygieł
-Lucyna Wera
Spotkanie opłatkowe Radnych Parafii 2019Dnia 20 grudnia 2019 roku w plebanii odbyło się spotkanie opłatkowe dla Radnych działających w naszej parafii. Ksiądz Grzegorz Nenca przywitał zebranych, a następnie odczytał fragment z Ewangelii według św. Łukasza o Narodzeniu Pana Jezusa. Po życzeniach złożonych przez Ks. Grzegorza wszyscy przełamali się opłatkiem i śpiewali kolędy. Na stole nie zabrakło poczęstunku przygotowanego przez uczestników spotkania.

Dobrze, że w naszej parafii podtrzymuje się tradycję spotkań opłatkowych, bo one przypominają nam o drugim człowieku. Z drugiej strony jest to potrzeba serca, by ludziom, z którymi wspólnie działamy dla dobra parafii, złożyć serdeczne życzenia.