Ministranci
Dodane przez parafia_ dnia February 15 2008 11:10:57
Ministrant - (od �aci�skiego ministrare - s�u�y�, pos�ugiwa�, pomaga�) osoba pos�uguj�ca przy celebracji Mszy oraz przy sprawowaniu pozosta�ych sakrament�w i sakramentali�w (np. b�ogos�awie�stwa, pogrzeby oraz nabo�e�stw). Ministranci s� wiernymi �wieckimi.

Poni�ej Herb Liturgicznej S�u�by O�tarza


Patronami Liturgicznej S�u�by O�tarza s� �wi�ci: Tarsycjusz (poni�s� �mier� m�cze�sk� w III w., broni�c Naj�wi�tszy Sakrament przed zbeszczeszczeniem przez pogan), Dominik Savio (�y� w XIX wieku, ju� w wieku 5 lat by� ministrantem, zmar� na chorob� p�uc w wieku 15 lat, odznacza� si� wielk� pobo�no�ci�), Jan Berchmans (�y� na pocz�tku XVII wieku, kleryk jezuicki gor�co mi�uj�cy Eucharysti�, zmar� na chorob� p�uc w wieku 22 lat), Alojzy Gonzaga (�y� w XVI wieku, jako kleryk jezuicki s�u�y� chorym w czasie zarazy w Rzymie i zmar� podczas tej s�u�by) i Stanis�aw Kostka (�y� w XVI wieku, kleryk jezuicki, zmar� po ci�kiej chorobie w wieku 18 lat).


Kom�a - podstawowy symbol i ubi�r ministranta, oznacza czysto�� serca. Pierwotnie u�ywana by�a w ch�rze podczas sprawowania liturgii godzin, a pocz�wszy od XIV w. do innych funkcji liturgicznych. Wz�r kom�y po prawej.

Ministranci z Kamionki:

- S�awomir G��b (od 1986 roku)

- Bu�awski Mariusz (od 1987)

od 2002 roku
- Damian Stalica
- Marek Wi�niewski
- Wojciech G��b
- Szymon Stalica
od 2003 roku
- Kamil Damrath
- Karol Marcjanik
od 2004 roku
- Pawe� Giersz
- Wojciech Braun
od 2005 roku
- Krzysztof Giersz
- Micha� Kaszubowski
- Jakub Stalica
- Sebastian Szczygie�
- Gabriel Cimi�ski (od 2007)
od 2009 roku
- Mariusz Chy�a
- Micha� Z�gota
- Szymon Madzi�g
- �ukasz M�kosa
- Mateusz Ko�odziej
od 2010 roku
- Patryk Badzmierowski
- Aleksander St�pie�
od 2011 roku
- Dominik Paku�a
- Mateusz Winter
- Pawe� G��b
- Aleksander M�kosa
- Daniel Jab�onka
- Aleksander Rozwadowski
- Mateusz �urawski (od 2012)
od 2013 roku
- Oskar Kordecki
- Przemys�aw Winter
- Daniel Jak�biak
- Pawe� Pra�mowski
- Filip Kowalczyk
- Bartosz Jab�onka
- Damian Kowalski (od 2014)
od 2015 roku
- Jakub Karcz
- Oskar Bad�mierowski
- Konrad Kluska
0d 2017 roku
-Filip G��b
-Tomasz Jak�biak
-Kacper Wodzik
- Filip Kowalczyk
-Alan M�kosa
-Oliwier Chy�a
-Tobiasz Kordecki
-Bartosz Szyma�ski
-Adrian Z�gota
-Marek Rydzewski
0d 2020 roku
- �ukasz B�a�ek
- Pawe� K�udkowski
- Tobiasz Targowski
0d 2021 roku
- Natan Czoch
- Adam Pastuszka
0d 2022 roku
- Micha� Kaleciak
- Nikodem Ko�mi�ski
- Marcin Mierzejewski
- Filip S�abuszewski
- Jan St�pie�

Pos�uga ministranta najbardziej realizuje si� w ko�ciele, poprzez uczestnictwo w nabo�e�stwach liturgicznych. Ka�dy ministrant zobowi�zany jest do s�u�by niedzielnej i dodatkowo na jednej Mszy �w. w dzie� powszedni. Rekordzist� przez wiele lat by� Wojciech G��b, kt�ry s�u�y� na ponad 300 nabo�e�stwach w ci�gu roku. W jego �lady id� szczeg�lnie, z nast�pnego ju� pokolenia ministrant�w, Gabriel Cimi�ski, Mariusz Chy�a oraz �ukasz M�kosa. W trosce o swoj� formacj�, maj� te� ch�opcy, pe�ni�cy t� pos�ug� w Kamionce, okazj� do uczestnictwa w diecezjalnych rekolekcjach w Pelplinie. Wielu z nich anga�uje si� w dzia�alno�� Parafialnego Klubu, zwi�kszaj�c swoje umiej�tno�ci sportowe w pi�k� no�n� i siatk�wk� - s� mistrzami dekanatu nowskiego w pi�k� no�n�, bior� udzia� w rozgrywkach diecezjalnych - np. w maju 2013 roku odbywa�a si� w Pelplinie Diecezjalna Olimpiada Ministrant�w. W�r�d reprezentant�w kilkudziesi�ciu parafii bardzo �adnie spisali si� ministranci z Kamionki. W turnieju pi�ki no�nej nasi ministranci zdobyli III miejsce.
W konkurencjach indywidualnych Sebastian Szczygie� zdoby� z�ote medale w biegu na 100 m i w skoku w dal, Wojciech Braun z�oty medal w biegu na 1000 m i br�zowy w biegu na 200 m, a Micha� Z�gota srebrny w skoku w dal. Sebastian Szczygie� i Wojciech Braun zdobywaj� te� z�ote medale w swoich kategoriach wiekowych podczas Mistrzostw Diecezji Pelpli�skiej w Biegach Prze�ajowych.
Ministranci maj� te� muzyczne uzdolnienia. �piewaj� i graj� na instrumentach w kolejnych zespo�ach powstaj�cych przy parafii: w zespole „CENTENUM”, w zespole „FLORENTER”. W kolejnym zespole „BARKA”, na 9 os�b, 6 to s� ministranci ze szko�y podstawowej graj�cy na gitarach. W najm�odszym zespole "PROMYCZKI PAPIE�A" gra 2 ministrant�w na gitarach.
Ministranci bior� udzia� w pieszych pielgrzymkach do Cz�stochowy oraz w lokalnych pielgrzymkach do sanktuarium w Piasecznie. Ponadto wyje�d�aj� na diecezjalne spotkanie m�odych do Ko�cierzyny, a tak�e na og�lnopolskie spotkanie m�odych w Lednicy.

Nowi ministranci 2o15 rok

Dekanalne rozgrywki halowej pi�ki no�nej ministrant�w

�wi�to Objawienia Pa�skiego - 2017

Nowi ministranci 2o17 rokNowi ceremoniarze w parafii
W sobot� 18 maja 2019 roku Ksi�dz Kanonik Andrzej Szopi�ski – ekonom diecezji pelpli�skiej ustanowi� nowych ceremoniarzy. Uroczysto�� odby�a si� o godz. 18:00 w Bazylice katedralnej w Pelplinie podczas Mszy �wi�tej ko�cz�cej rekolekcje.
Z naszej parafii w Kamionce dw�ch ministrant�w zosta�o ustanowionych ceremoniarzami: Daniel Jak�biak i Damian Kowalski.Kolejne sukcesy naszych ministran�w
W dniach od 31 marca do 2 kwietnia w P�ocku trwa�y zmagania fina�owe og�lnopolskiej Olimpiady Teologii Katolickiej. Nasz ministrant Daniel Jak�biak reprezentowa� Diecezj� Pelpli�sk� i zdoby� tytu� Laureata XXXII OTK. Gratulujemy !

Natomiast w dniach od 01 do 03 kwietnia w Collegium Marianum w Pelplinie, po dwuletniej przerwie spowodowanej pandemi�, odby�y si� rekolekcje dla ustanowionych ceremoniarzy diecezji pelpli�skiej.

Ju� po raz kolejny w ramach rekolekcji odby� si� konkurs wiedzy liturgicznej dla ustanowionych ceremoniarzy. Konkurs sk�ada� si� z dw�ch cz�ci. Kilka dni przed przyjazdem uczestnik�w odby� si� on w wersji online, z kt�rej wy�oniono najlepsz� pi�tk�, kt�ra przesz�a do cz�ci drugiej, ustnej. Po wyr�wnanej rywalizacji, zwyci�zcami okazali si�:

I miejsce: Nikodem Mierski z parafii �w. Tr�jcy w Ko�cierzynie

II miejsce: Daniel Jak�biak z parafii �w. Andrzeja Boboli w Kamionce

III miejsce: Krzysztof Bartoszewski z parafii Podwy�szenia Krzy�a �w. w Tczewie

Gratulujemy Danielowi - naszemu ceremoniarzowi, zaj�cia wysokich lokat i �yczymy kolejnych tak znacz�cych sukces�w.26 marca 2022 r. odby� si� Diecezjalny turniej pi�ki halowej w Starogardzie Gda�skim. Nasi ministranci zaj�li tam I miejsce w kategorii lektor�w m�odszych. �wietny wynik. WIELKIE GRATULACJE!


12 lutego w Nowem odby�y si� Zawody pi�ki halowej ministrant�w. Nasza dzielna dru�yna by�a niepokonana i zdoby�a zas�u�one I miejsce. Wszystkim zawodnikom GRATULUJEMY!


0d 2022 rokuRejonowych Mistrzostwach Piłki Halowej MinistrantówDnia 16 marca 2024 r. nasi ministranci wzięli udział w Rejonowych Mistrzostwach Piłki Halowej Ministrantów w Starogardzie Gd.. Na 8 drużyn zajęli piękne I Miejsce. Gratulacje!!! Nagroda w postaci pucharu trafiła do naszej kolekcji w biurze parafialnym. Nasi dzielni piłkarze zakwalifikowali się do turnieju diecezjalnego.