+ Parafia pw. sw. Andrzeja Boboli w Kamionce +
SPRAWY PARAFIALNE
Caritas
Cmentarz, pogrzeb
Duszpasterz
Kaplice
Kosciol
Ministranci
Nasz Patron
Pielgrzymki
Rada Parafialna
Sluzba liturgiczna
Wspolpracownicy parafialni
Zycie Sakramentalne
Zywy Roaniec
Archiwum
SPRAWY ŽRODOWISKOWE
Miejscowosci
Ochotnicza Straz Pozarna
Szkoly
PISANO O NAS
Archwium prasowe
Ministranci
Ministrant - (od ´┐Żaci´┐Żskiego ministrare - s´┐Żu´┐Ży´┐Ż, pos´┐Żugiwa´┐Ż, pomaga´┐Ż) osoba pos´┐Żuguj´┐Żca przy celebracji Mszy oraz przy sprawowaniu pozosta´┐Żych sakrament´┐Żw i sakramentali´┐Żw (np. b´┐Żogos´┐Żawie´┐Żstwa, pogrzeby oraz nabo´┐Że´┐Żstw). Ministranci s´┐Ż wiernymi ´┐Żwieckimi.

Poni´┐Żej Herb Liturgicznej S´┐Żu´┐Żby O´┐Żtarza


Patronami Liturgicznej S´┐Żu´┐Żby O´┐Żtarza s´┐Ż ´┐Żwi´┐Żci: Tarsycjusz (poni´┐Żs´┐Ż ´┐Żmier´┐Ż m´┐Żcze´┐Żsk´┐Ż w III w., broni´┐Żc Naj´┐Żwi´┐Żtszy Sakrament przed zbeszczeszczeniem przez pogan), Dominik Savio (´┐Ży´┐Ż w XIX wieku, ju´┐Ż w wieku 5 lat by´┐Ż ministrantem, zmar´┐Ż na chorob´┐Ż p´┐Żuc w wieku 15 lat, odznacza´┐Ż si´┐Ż wielk´┐Ż pobo´┐Żno´┐Żci´┐Ż), Jan Berchmans (´┐Ży´┐Ż na pocz´┐Żtku XVII wieku, kleryk jezuicki gor´┐Żco mi´┐Żuj´┐Żcy Eucharysti´┐Ż, zmar´┐Ż na chorob´┐Ż p´┐Żuc w wieku 22 lat), Alojzy Gonzaga (´┐Ży´┐Ż w XVI wieku, jako kleryk jezuicki s´┐Żu´┐Ży´┐Ż chorym w czasie zarazy w Rzymie i zmar´┐Ż podczas tej s´┐Żu´┐Żby) i Stanis´┐Żaw Kostka (´┐Ży´┐Ż w XVI wieku, kleryk jezuicki, zmar´┐Ż po ci´┐Żkiej chorobie w wieku 18 lat).


Kom´┐Ża - podstawowy symbol i ubi´┐Żr ministranta, oznacza czysto´┐Ż´┐Ż serca. Pierwotnie u´┐Żywana by´┐Ża w ch´┐Żrze podczas sprawowania liturgii godzin, a pocz´┐Żwszy od XIV w. do innych funkcji liturgicznych. Wz´┐Żr kom´┐Ży po prawej.

Ministranci z Kamionki:

- S´┐Żawomir G´┐Ż´┐Żb (od 1986 roku)

- Bu´┐Żawski Mariusz (od 1987)

od 2002 roku
- Damian Stalica
- Marek Wi´┐Żniewski
- Wojciech G´┐Ż´┐Żb
- Szymon Stalica
od 2003 roku
- Kamil Damrath
- Karol Marcjanik
od 2004 roku
- Pawe´┐Ż Giersz
- Wojciech Braun
od 2005 roku
- Krzysztof Giersz
- Micha´┐Ż Kaszubowski
- Jakub Stalica
- Sebastian Szczygie´┐Ż
- Gabriel Cimi´┐Żski (od 2007)
od 2009 roku
- Mariusz Chy´┐Ża
- Micha´┐Ż Z´┐Żgota
- Szymon Madzi´┐Żg
- ´┐Żukasz M´┐Żkosa
- Mateusz Ko´┐Żodziej
od 2010 roku
- Patryk Badzmierowski
- Aleksander St´┐Żpie´┐Ż
od 2011 roku
- Dominik Paku´┐Ża
- Mateusz Winter
- Pawe´┐Ż G´┐Ż´┐Żb
- Aleksander M´┐Żkosa
- Daniel Jab´┐Żonka
- Aleksander Rozwadowski
- Mateusz ´┐Żurawski (od 2012)
od 2013 roku
- Oskar Kordecki
- Przemys´┐Żaw Winter
- Daniel Jak´┐Żbiak
- Pawe´┐Ż Pra´┐Żmowski
- Filip Kowalczyk
- Bartosz Jab´┐Żonka
- Damian Kowalski (od 2014)
od 2015 roku
- Jakub Karcz
- Oskar Bad´┐Żmierowski
- Konrad Kluska
0d 2017 roku
-Filip G´┐Ż´┐Żb
-Tomasz Jak´┐Żbiak
-Kacper Wodzik
- Filip Kowalczyk
-Alan M´┐Żkosa
-Oliwier Chy´┐Ża
-Tobiasz Kordecki
-Bartosz Szyma´┐Żski
-Adrian Z´┐Żgota
-Marek Rydzewski
0d 2020 roku
- ´┐Żukasz B´┐Ża´┐Żek
- Pawe´┐Ż K´┐Żudkowski
- Tobiasz Targowski
0d 2021 roku
- Natan Czoch
- Adam Pastuszka
0d 2022 roku
- Micha´┐Ż Kaleciak
- Nikodem Ko´┐Żmi´┐Żski
- Marcin Mierzejewski
- Filip S´┐Żabuszewski
- Jan St´┐Żpie´┐Ż

Pos´┐Żuga ministranta najbardziej realizuje si´┐Ż w ko´┐Żciele, poprzez uczestnictwo w nabo´┐Że´┐Żstwach liturgicznych. Ka´┐Żdy ministrant zobowi´┐Żzany jest do s´┐Żu´┐Żby niedzielnej i dodatkowo na jednej Mszy ´┐Żw. w dzie´┐Ż powszedni. Rekordzist´┐Ż przez wiele lat by´┐Ż Wojciech G´┐Ż´┐Żb, kt´┐Żry s´┐Żu´┐Ży´┐Ż na ponad 300 nabo´┐Że´┐Żstwach w ci´┐Żgu roku. W jego ´┐Żlady id´┐Ż szczeg´┐Żlnie, z nast´┐Żpnego ju´┐Ż pokolenia ministrant´┐Żw, Gabriel Cimi´┐Żski, Mariusz Chy´┐Ża oraz ´┐Żukasz M´┐Żkosa. W trosce o swoj´┐Ż formacj´┐Ż, maj´┐Ż te´┐Ż ch´┐Żopcy, pe´┐Żni´┐Żcy t´┐Ż pos´┐Żug´┐Ż w Kamionce, okazj´┐Ż do uczestnictwa w diecezjalnych rekolekcjach w Pelplinie. Wielu z nich anga´┐Żuje si´┐Ż w dzia´┐Żalno´┐Ż´┐Ż Parafialnego Klubu, zwi´┐Żkszaj´┐Żc swoje umiej´┐Żtno´┐Żci sportowe w pi´┐Żk´┐Ż no´┐Żn´┐Ż i siatk´┐Żwk´┐Ż - s´┐Ż mistrzami dekanatu nowskiego w pi´┐Żk´┐Ż no´┐Żn´┐Ż, bior´┐Ż udzia´┐Ż w rozgrywkach diecezjalnych - np. w maju 2013 roku odbywa´┐Ża si´┐Ż w Pelplinie Diecezjalna Olimpiada Ministrant´┐Żw. W´┐Żr´┐Żd reprezentant´┐Żw kilkudziesi´┐Żciu parafii bardzo ´┐Żadnie spisali si´┐Ż ministranci z Kamionki. W turnieju pi´┐Żki no´┐Żnej nasi ministranci zdobyli III miejsce.
W konkurencjach indywidualnych Sebastian Szczygie´┐Ż zdoby´┐Ż z´┐Żote medale w biegu na 100 m i w skoku w dal, Wojciech Braun z´┐Żoty medal w biegu na 1000 m i br´┐Żzowy w biegu na 200 m, a Micha´┐Ż Z´┐Żgota srebrny w skoku w dal. Sebastian Szczygie´┐Ż i Wojciech Braun zdobywaj´┐Ż te´┐Ż z´┐Żote medale w swoich kategoriach wiekowych podczas Mistrzostw Diecezji Pelpli´┐Żskiej w Biegach Prze´┐Żajowych.
Ministranci maj´┐Ż te´┐Ż muzyczne uzdolnienia. ´┐Żpiewaj´┐Ż i graj´┐Ż na instrumentach w kolejnych zespo´┐Żach powstaj´┐Żcych przy parafii: w zespole „CENTENUM”, w zespole „FLORENTER”. W kolejnym zespole „BARKA”, na 9 os´┐Żb, 6 to s´┐Ż ministranci ze szko´┐Ży podstawowej graj´┐Żcy na gitarach. W najm´┐Żodszym zespole "PROMYCZKI PAPIE´┐ŻA" gra 2 ministrant´┐Żw na gitarach.
Ministranci bior´┐Ż udzia´┐Ż w pieszych pielgrzymkach do Cz´┐Żstochowy oraz w lokalnych pielgrzymkach do sanktuarium w Piasecznie. Ponadto wyje´┐Żd´┐Żaj´┐Ż na diecezjalne spotkanie m´┐Żodych do Ko´┐Żcierzyny, a tak´┐Że na og´┐Żlnopolskie spotkanie m´┐Żodych w Lednicy.

Nowi ministranci 2o15 rok

Dekanalne rozgrywki halowej pi´┐Żki no´┐Żnej ministrant´┐Żw

´┐Żwi´┐Żto Objawienia Pa´┐Żskiego - 2017

Nowi ministranci 2o17 rokNowi ceremoniarze w parafii
W sobot´┐Ż 18 maja 2019 roku Ksi´┐Żdz Kanonik Andrzej Szopi´┐Żski – ekonom diecezji pelpli´┐Żskiej ustanowi´┐Ż nowych ceremoniarzy. Uroczysto´┐Ż´┐Ż odby´┐Ża si´┐Ż o godz. 18:00 w Bazylice katedralnej w Pelplinie podczas Mszy ´┐Żwi´┐Żtej ko´┐Żcz´┐Żcej rekolekcje.
Z naszej parafii w Kamionce dw´┐Żch ministrant´┐Żw zosta´┐Żo ustanowionych ceremoniarzami: Daniel Jak´┐Żbiak i Damian Kowalski.Kolejne sukcesy naszych ministran´┐Żw
W dniach od 31 marca do 2 kwietnia w P´┐Żocku trwa´┐Ży zmagania fina´┐Żowe og´┐Żlnopolskiej Olimpiady Teologii Katolickiej. Nasz ministrant Daniel Jak´┐Żbiak reprezentowa´┐Ż Diecezj´┐Ż Pelpli´┐Żsk´┐Ż i zdoby´┐Ż tytu´┐Ż Laureata XXXII OTK. Gratulujemy !

Natomiast w dniach od 01 do 03 kwietnia w Collegium Marianum w Pelplinie, po dwuletniej przerwie spowodowanej pandemi´┐Ż, odby´┐Ży si´┐Ż rekolekcje dla ustanowionych ceremoniarzy diecezji pelpli´┐Żskiej.

Ju´┐Ż po raz kolejny w ramach rekolekcji odby´┐Ż si´┐Ż konkurs wiedzy liturgicznej dla ustanowionych ceremoniarzy. Konkurs sk´┐Żada´┐Ż si´┐Ż z dw´┐Żch cz´┐Żci. Kilka dni przed przyjazdem uczestnik´┐Żw odby´┐Ż si´┐Ż on w wersji online, z kt´┐Żrej wy´┐Żoniono najlepsz´┐Ż pi´┐Żtk´┐Ż, kt´┐Żra przesz´┐Ża do cz´┐Żci drugiej, ustnej. Po wyr´┐Żwnanej rywalizacji, zwyci´┐Żzcami okazali si´┐Ż:

I miejsce: Nikodem Mierski z parafii ´┐Żw. Tr´┐Żjcy w Ko´┐Żcierzynie

II miejsce: Daniel Jak´┐Żbiak z parafii ´┐Żw. Andrzeja Boboli w Kamionce

III miejsce: Krzysztof Bartoszewski z parafii Podwy´┐Ższenia Krzy´┐Ża ´┐Żw. w Tczewie

Gratulujemy Danielowi - naszemu ceremoniarzowi, zaj´┐Żcia wysokich lokat i ´┐Życzymy kolejnych tak znacz´┐Żcych sukces´┐Żw.26 marca 2022 r. odby´┐Ż si´┐Ż Diecezjalny turniej pi´┐Żki halowej w Starogardzie Gda´┐Żskim. Nasi ministranci zaj´┐Żli tam I miejsce w kategorii lektor´┐Żw m´┐Żodszych. ´┐Żwietny wynik. WIELKIE GRATULACJE!


12 lutego w Nowem odby´┐Ży si´┐Ż Zawody pi´┐Żki halowej ministrant´┐Żw. Nasza dzielna dru´┐Żyna by´┐Ża niepokonana i zdoby´┐Ża zas´┐Żu´┐Żone I miejsce. Wszystkim zawodnikom GRATULUJEMY!


0d 2022 rokuRejonowych Mistrzostwach Piłki Halowej MinistrantówDnia 16 marca 2024 r. nasi ministranci wzięli udział w Rejonowych Mistrzostwach Piłki Halowej Ministrantów w Starogardzie Gd.. Na 8 drużyn zajęli piękne I Miejsce. Gratulacje!!! Nagroda w postaci pucharu trafiła do naszej kolekcji w biurze parafialnym. Nasi dzielni piłkarze zakwalifikowali się do turnieju diecezjalnego.


Dodane przez parafia_ dnia February 15 2008 11:10:57 13920 Czyta˝ · Drukuj
TU WARTO ZAJRZEĂ
www.vatican.va
www.episkopat.pl
www.radioglos.pl
www.diecezja-pelplin.pl
www.caritas.pelplin.pl
www.pielgrzym.pelplin.pl
www.pelplin.ksm.org.pl
www.opoka.org.pl
www.e.kai.pl
www.niedziela.pl
www.goscniedzielny.pl
mlodziez.pelplin.diecezja
ministranci.pelplin.diecezja
www.hli.org.pl
www.kociewiacy.pl
www.kociewiak.pl
www.smetowo.pl
www.bip.gminanowe.pl
www.miasto-nowe.com
www.mateusz.pl
www.amen.pl
www.katolik.pl
www.wiara.pl
www.biblia.pl
www.biblioteka.natan.pl
www.spiewnik.com
www.lednica2000.pl
www.dzielo.pl
www.rodzina.org.pl
www.pieszapielgrzymka.pl
sanktuarium-piaseczno.pl
www.parafiada.pl
www.wikipedia.org
www.ludio.pl
Logowanie
Nazwa U┐ytkownika

Has│oZapomniane has│o?
WyÂlemy nowe, kliknij TUTAJ.