+ Parafia pw. sw. Andrzeja Boboli w Kamionce +
SPRAWY PARAFIALNE
Caritas
Cmentarz, pogrzeb
Duszpasterz
Kaplice
Kosciol
Ministranci
Nasz Patron
Pielgrzymki
Rada Parafialna
Sluzba liturgiczna
Wspolpracownicy parafialni
Zycie Sakramentalne
Zywy Roaniec
Archiwum
SPRAWY ŽRODOWISKOWE
Miejscowosci
Ochotnicza Straz Pozarna
Szkoly
PISANO O NAS
Archwium prasowe
Wsp´┐Żpracownicy parafialni
KATECHETKI

Na terenie parafii Kamionka pos´┐Żug´┐Ż katechetyczn´┐Ż w szko´┐Żach pe´┐Żni´┐Ż:

- w Szkole Podstawowej w Rych┼éawie – mgr Jolanta Kaszubowska- w Szkole Podstawowej w Rych´┐Żawie – mgr Beata ElertWcze´┐Żniej te´┐Ż t´┐Ż pos´┐Żug´┐Ż w parafii pe´┐Żni´┐Ży Maria Bie´┐Żkowska i Katarzyna Kropisz, Anna Karcz i Gabriela Szczygie┼é. Katechizowali r´┐Żwnie´┐Ż kolejni ksi´┐Ża.
Specyfika pracy katechety poci´┐Żga za sob´┐Ż r´┐Żnorodno´┐Ż´┐Ż kontakt´┐Żw interpersonalnych ze ´┐Żrodowiskiem szkolnym (nauczyciele i uczniowie) na terenie szko´┐Ży i z r´┐Żnymi osobami oraz instytucjami poza szko´┐Ż´┐Ż. W´┐Ża´┐Żciwe zaanga´┐Żowanie w proces dydaktyczny stwarza katechecie mo´┐Żliwo´┐Ż´┐Ż zastosowania wielu form aktywizacji uczni´┐Żw i towarzyszenia im w ich wszechstronnym (moralnym, religijnym, fizycznym, psychicznym, spo´┐Żecznym, itd.) rozwoju. Kontynuacj´┐Ż dzia´┐Ża´┐Ż szkolnych, nad w´┐Ża´┐Żciwym kszta´┐Żtowaniem osobowo´┐Żci ucznia, jest zacie´┐Żnianie jego wi´┐Żzi ze wsp´┐Żlnot´┐Ż parafialn´┐Ż. W niej m´┐Żody cz´┐Żowiek wzrasta i stopniowo bierze za ni´┐Ż coraz wi´┐Żksz´┐Ż odpowiedzialno´┐Ż´┐Ż.
Religia jest szczeg´┐Żlnym przedmiotem, w kt´┐Żrym wiadomo´┐Żci dydaktyczne us´┐Żyszane w szkole, powinny przek´┐Żada´┐Ż si´┐Ż na umiej´┐Żtno´┐Ż´┐Ż wdro´┐Żenia ich w ´┐Życie w r´┐Żnych sytuacjach i uwarunkowaniach. Sprawdzianem post´┐Żp´┐Żw ucznia, w jego edukacji religijnej, b´┐Żdzie prezentowanie przez niego coraz lepszej postawy moralnej. Katecheta mo´┐Że przed´┐Żu´┐Ży´┐Ż swoje szkolne zaanga´┐Żowanie we wsp´┐Żprac´┐Ż z uczniami, poprzez stworzenie m´┐Żodemu pokoleniu mo´┐Żliwo´┐Żci jeszcze innych form wsp´┐Żdzia´┐Żania. Nie chodzi tylko o sprawy zwi´┐Żzane z praktykami religijnymi, ale te´┐Ż o poci´┐Żgni´┐Żcie uczni´┐Żw do wi´┐Żkszej aktywno´┐Żci w sprawach spo´┐Żecznych. Konieczna jest pomoc w likwidacji rozmaitych uzale´┐Żnie´┐Ż i z´┐Żych zachowa´┐Ż, kt´┐Żre degraduj´┐Ż rozw´┐Żj osobowy m´┐Żodego cz´┐Żowieka; a zatem stworzenie atrakcyjnych mo´┐Żliwo´┐Żci realizacji pragnie´┐Ż i idea´┐Ż´┐Żw ucznia, co by´┐Żoby z po´┐Żytkiem dla innych ludzi.
Katecheta jest cz´┐Żsto powiernikiem wielu uczni´┐Żw, doskonale znaj´┐Żc ich sytuacj´┐Ż rodzinn´┐Ż i problemy osobiste. To zaufanie, jakim uczniowie obdarzaj´┐Ż katechet´┐Ż, nak´┐Żada na niego obowi´┐Żzek dalszego pog´┐Ż´┐Żbiania swej formacji duchowej i intelektualnej, szukania jeszcze doskonalszych form docierania do swoich wychowank´┐Żw. Nie mo´┐Że te´┐Ż zapomnie´┐Ż o bie´┐Ż´┐Żcych kontaktach z rodzicami uczni´┐Żw, o formowaniu r´┐Żwnie´┐Ż starszego pokolenia, aby rzeczywi´┐Żcie dochodzi´┐Żo do pe´┐Żnego zacie´┐Żnienia wi´┐Żzi mi´┐Żdzypokoleniowej oraz zrozumienia wzajemnych ambicji i pretensji.
Wszystkie katechetki bardzo aktywnie dzia´┐Żaj´┐Ż w ´┐Żrodowisku szkolnym (prowadz´┐Żc m.in. Szkolne Ko´┐Żo Caritas, organizuj´┐Żc r´┐Żne dzia´┐Żania charytatywne, przygotowuj´┐Żc akademie o tematyce religijnej i papieskiej, dbaj´┐Żc o pi´┐Żkny wystr´┐Żj gazetek szkolnych, roz´┐Żpiewuj´┐Żc dzieci przy grze na instrumentach, prowadz´┐Żc te´┐Ż zaj´┐Żcia z innych przedmiot´┐Żw dydaktycznych), a tak´┐Że w ´┐Żrodowisku parafialnym (b´┐Żd´┐Żc aktywnymi cz´┐Żonkiniami wielu wsp´┐Żlnot przyparafialnych, troszcz´┐Żc si´┐Ż o wystr´┐Żj ko´┐Żcio´┐Ża na r´┐Żne okresy liturgiczne, urozmaicaj´┐Żc dzia´┐Żania duszpasterskie wyst´┐Żpami dzieci´┐Żcymi w ko´┐Żciele).

SZAFARZ KOMUNII ´┐ŻW.

Postanowienie konferencji Episkopatu Polski odno´┐Żnie nadzwyczajnego szafarza komunii ´┐Żwi´┐Żtej - (2 V 1990)Wielu biskup´┐Żw i kap´┐Żan´┐Żw wyrazi´┐Żo ´┐Życzenie, aby Konferencja Episkopatu Polski okre´┐Żli´┐Ża warunki, wed´┐Żug kt´┐Żrych biskupi diecezjalni w Polsce mogliby zastosowa´┐Ż kan. 910 ´┐Ż 2 i 230 ´┐Ż 3, czyli powo´┐Ża´┐Ż nadzwyczajnego szafarza Komunii ´┐Żwi´┐Żtej.
Konferencja Episkopatu Polski bior´┐Żc pod uwag´┐Ż spostrze´┐Żenia poszczeg´┐Żlnych biskup´┐Żw oraz przed´┐Żo´┐Żenie Komisji Liturgicznej okre´┐Żla co nast´┐Żpuje:

1. Biskupi diecezjalni mog´┐Ż powo´┐Ża´┐Ż m´┐Żczyzn do pos´┐Żugi nadzwyczajnego szafarza Komunii ´┐Żwi´┐Żtej w wieku 35 do 65 lat.

2. Kandydaci powinni odznacza´┐Ż si´┐Ż nieskazitelnym ´┐Życiem moralnym, pobo´┐Żno´┐Żci´┐Ż i powa´┐Żaniem w´┐Żr´┐Żd duchowie´┐Żstwa i wiernych.

3. Kandydat poza wykszta´┐Żceniem przynajmniej ´┐Żrednim winien zna´┐Ż podstawowe prawdy teologiczne, zw´┐Żaszcza odnosz´┐Żce si´┐Ż do Ko´┐Żcio´┐Ża, Mszy ´┐Żwi´┐Żtej i Eucharystii. Biskup mo´┐Że poleci´┐Ż kandydatowi udzia´┐Ż w kursie teologicznym lub za´┐Ż´┐Żda´┐Ż egzaminu.

4. Biskup diecezjalny powo´┐Żuje do pos´┐Żugi nadzwyczajnego szafarza kandydata, kt´┐Żrego pozna´┐Ż osobi´┐Żcie po poleceniu go przez ksi´┐Żdza proboszcza i dw´┐Żch kap´┐Żan´┐Żw na jeden rok.

5. Przed powo´┐Żaniem jak r´┐Żwnie´┐Ż przed ka´┐Żdym przed´┐Żu´┐Żeniem powo´┐Żania kandydaci winni odby´┐Ż co najmniej trzydniowe rekolekcje.

6. Braci zakonnych, kt´┐Żrym biskup mo´┐Że obni´┐Ży´┐Ż wiek do 30 lat, obowi´┐Żzuj´┐Ż te same postanowienia.

7. Pos´┐Żuga szafarza jest bezinteresowna. Wynagrodzenie mo´┐Że dotyczy´┐Ż koszt´┐Żw przejazdu lub rekompensaty w przypadku, gdy na skutek wykonywania pos´┐Żugi uszczupli´┐Ży si´┐Ż dochody w pracy zawodowej Szafarza.

8. Szafarz nadzwyczajny podczas pos´┐Żugi winien by´┐Ż ubrany w alb´┐Ż i przepasany cingulum.

9. Szafarz nadzwyczajny wykonuje swoj´┐Ż pos´┐Żug´┐Ż wtedy, gdy ilo´┐Ż´┐Ż kap´┐Żan´┐Żw wobec komunikuj´┐Żcych jest za ma´┐Ża. Mo´┐Że on w ramach wa´┐Żno´┐Żci powo´┐Żania ´┐Żwiadczy´┐Ż pomoc na terenie ca´┐Żej diecezji; poza diecezj´┐Ż tylko za zgod´┐Ż biskupa tamtej diecezji.

10. Szafarz nadzwyczajny mo´┐Że, za wiedz´┐Ż ksi´┐Żdza proboszcza, zanie´┐Ż´┐Ż Komuni´┐Ż ´┐Żwi´┐Żt´┐Ż do dom´┐Żw tylko osobom, kt´┐Żrych stan duchowy jest znany, zachowuj´┐Żc przepisy liturgiczne.

W diecezji pelpli´┐Żskiej pos´┐Żug´┐Ż szafarza Komunii ´┐Żw. wprowadzono w 1993 roku. W´┐Żr´┐Żd pierwszej grupy m´┐Żczyzn, kt´┐Żrzy dost´┐Żpili tego szczeg´┐Żlnego zaszczytu, by´┐Ż mieszkaniec Rych´┐Żawy p. Stefan Kraskowski. Do dzisiaj pe´┐Żni z wielk´┐Ż godno´┐Żci´┐Ż t´┐Ż pos´┐Żug´┐Ż, daj´┐Żc przyk´┐Żad duszpasterskiego i spo´┐Żecznego zaanga´┐Żowania.

DORADCZYNI RODZINNA

Po odbyciu specjalnego kursu w Pelplinie, uprawnienia do prowadzenia Poradnictwa Rodzinnego w parafii, naby´┐Ża p. Teresa Zaremba. Z oddaniem pe´┐Żni swoj´┐Ż funkcj´┐Ż, spotykaj´┐Żc si´┐Ż z narzeczonymi w okresie przed´┐Żlubnym, prowadz´┐Żc nauki dla m´┐Żodzie´┐Ży podczas kurs´┐Żw przedma´┐Ż´┐Że´┐Żskich, s´┐Żu´┐Ż´┐Żc pomoc´┐Ż ´┐Żrodowisku w problemach rodzinnych.

ORGANI´┐ŻCI

Podczas nabo´┐Że´┐Żstw w kaplicy (zanim zbudowano ko´┐Żci´┐Ż) pos´┐Żug´┐Ż muzyczn´┐Ż s´┐Żu´┐Żyli: p. Solecki z Nowego (gra´┐Ż na harmonium w latach 1949 – 1958) oraz K. Badzi´┐Żg (gra´┐Ż w latach 1958 – 1965).
Po zaistnieniu parafii przewodzili dzia´┐Żaniom muzycznym podczas liturgii p. Maria Bie´┐Żkowska wraz z graj´┐Żcym na organach synem Wies´┐Żawem. Dopiero p´┐Żniej samodzieln´┐Ż pos´┐Żug´┐Ż organistowsk´┐Ż (cho´┐Ż te´┐Ż przy wielkim wsparciu mamy) pe´┐Żni´┐Ża Joanna Bie´┐Żkowska.

Joanna Bie´┐Żkowska – urodzona w 1978 roku, od 1997 roku s´┐Żu´┐Ży´┐Ża parafii jako organistka, za´┐Żo´┐Ży´┐Ża i prowadzi´┐Ża schol´┐Ż m´┐Żodzie´┐Żow´┐Ż "Promyki" (p´┐Żniej „Amicitia”), nale´┐Ża´┐Ża do wielu wsp´┐Żlnot parafialnych, by´┐Ża nauczycielk´┐Ż wychowania muzycznego w szkole w Rych´┐Żawie, w lipcu 2005 roku zgin´┐Ża tragicznie w wypadku samochodowym (w wieku 26 lat).Piotr Janicki - urodzony w 1990 roku, zamieszka´┐Ży w Twardej G´┐Żrze, s´┐Żu´┐Ż´┐Żcy pos´┐Żug´┐Ż muzyczn´┐Ż od 1 wrze´┐Żnia 2005 roku, uczy´┐Ż si´┐Ż gry na instrumencie w Ognisku Muzycznym w Nowem, a obecnie w Studium Organistowskim w Pelplinie, wspiera gr´┐Ż na akordeonie zesp´┐Ż folklorystyczny „Rych´┐Żawiaki”, przez 3 lata gra´┐Ż na organach w parafialnym zespole m´┐Żodzie´┐Żowym „Centenum”, od 25 grudnia 2006 przeszed´┐Ż pe´┐Żni´┐Ż funkcj´┐Ż organisty do parafii Sk´┐Żrcz (gdzie kontynuuje tradycje swojego zmar´┐Żego ojca).Krzysztof Filc - urodzony w 1984, zamieszka´┐Ży w Sm´┐Żtowie, absolwent Szko´┐Ży Muzycznej w Pelplinie, student Akademii Muzycznej w Gda´┐Żsku (na Wydziale Dyrygentury Ch´┐Żralnej o specjalno´┐Żci muzyki ko´┐Żcielnej), pe´┐Żni´┐Ż pos´┐Żug´┐Ż organisty od 1 lutego 2007 roku do ko´┐Żca marca 2010 roku (przeszed´┐Ż pracowa´┐Ż jako organista w parafii P´┐Żczewo).Wojciech Lipski - urodzony w 1991 roku, zamieszka´┐Ży we Fr´┐Żcy, ucze´┐Ż Technikum Informatycznego w Nowem, rozpocz´┐Ż´┐Ż pos´┐Żug´┐Ż organisty od pocz´┐Żtku maja 2010 roku.(przeszed´┐Ż pracowa´┐Ż jako organista w parafii Lalkowy)


Marzena Partyka - urodzona w 1986 r., zamieszka´┐Ża w Sk´┐Żrczu, uko´┐Żczy´┐Ża studia wy´┐Ższe na kierunkach pedagogicznych , przez 10 lat pe´┐Żni´┐Ża s´┐Żu´┐Żb´┐Ż organisty w parafii Lalkowy, od 2018 r. jest organistk´┐Ż w parafii Kamionka.
INNI POMOCNICY


Urszula Drost i Monika Kilija´┐Żska (z d. Drost) - Redaktorki parafialnej strony internetowej – w listopadzie 2007 r. za´┐Żo´┐Ży´┐Ży i na bie´┐Ż´┐Żco uaktualniaj´┐Ż tre´┐Żci wszystkich link´┐Żw.· Pomocnicy gospodarczy
- Stefan Karcz (cz´┐Żonek rady ekonomicznej, konserwator, stolarz i palacz, wspiera´┐Ż niezwykle aktywnie w bie´┐Ż´┐Żcej dzia´┐Żalno´┐Żci ks. proboszcz´┐Żw B´┐Żawata, Flisikowskiego, Darznika, Tali´┐Żskiego, tw´┐Żrca wi´┐Żkszo´┐Żci element´┐Żw drewnianych w ko´┐Żciele i w plebanii – m.in. ch´┐Żru, nowych ´┐Żawek, schod´┐Żw na wie´┐Ż´┐Ż, pod´┐Ż´┐Żg i schod´┐Żw w plebanii, zmar´┐Ż we wrze´┐Żniu 2008 roku)- Ludwik Buklewski (cz´┐Żonek rady ekonomicznej, konserwator, ´┐Żlusarz, palacz, aktywnie wspieraj´┐Żcy przez wiele lat dzia´┐Żania gospodarcze przy ko´┐Żciele i plebanii w dziedzinach ´┐Żlusarskich, odpowiedzialno´┐Ż´┐Ż za trosk´┐Ż gospodarcz´┐Ż o tereny i budynki ko´┐Żcielne obj´┐Ż´┐Ż od pa´┐Żdziernika 2008 roku)
· Osoby sprz´┐Żtaj´┐Żce ko´┐Żci´┐Ż i dbaj´┐Żce o estetyk´┐Ż - od pocz´┐Żtku lat 80-tych (przez ok. 20 lat) pos´┐Żug´┐Ż t´┐Ż pe´┐Żni´┐Ży ofiarnie w kaplicy i ko´┐Żciele panie Zofia Wi´┐Żniewska i Irena Dereszkiewicz,natomiast w latach 2001-2008 s´┐Żu´┐Ży´┐Ży takimi dzia´┐Żaniami panie Jadwiga Karcz i Jolanta Marcjanik.
Od czerwca 2008 roku estetyk´┐Ż w ko´┐Żciele zajmuje si´┐Ż szczeg´┐Żlnie p. Lidia Hoffman.· Pomocnicy cmentarni - stra´┐Żacy z OSP Kamionka (kopi´┐Ż mogi´┐Ży, piel´┐Żgnuj´┐Ż ziele´┐Ż, wywo´┐Ż´┐Ż ´┐Żmieci).Dodane przez parafia_ dnia February 15 2008 09:19:38 16403 Czyta˝ · Drukuj
TU WARTO ZAJRZEĂ
www.vatican.va
www.episkopat.pl
www.radioglos.pl
www.diecezja-pelplin.pl
www.caritas.pelplin.pl
www.pielgrzym.pelplin.pl
www.pelplin.ksm.org.pl
www.opoka.org.pl
www.e.kai.pl
www.niedziela.pl
www.goscniedzielny.pl
mlodziez.pelplin.diecezja
ministranci.pelplin.diecezja
www.hli.org.pl
www.kociewiacy.pl
www.kociewiak.pl
www.smetowo.pl
www.bip.gminanowe.pl
www.miasto-nowe.com
www.mateusz.pl
www.amen.pl
www.katolik.pl
www.wiara.pl
www.biblia.pl
www.biblioteka.natan.pl
www.spiewnik.com
www.lednica2000.pl
www.dzielo.pl
www.rodzina.org.pl
www.pieszapielgrzymka.pl
sanktuarium-piaseczno.pl
www.parafiada.pl
www.wikipedia.org
www.ludio.pl
Logowanie
Nazwa U┐ytkownika

Has│oZapomniane has│o?
WyÂlemy nowe, kliknij TUTAJ.