+ Parafia pw. sw. Andrzeja Boboli w Kamionce +
SPRAWY PARAFIALNE
Caritas
Cmentarz, pogrzeb
Duszpasterz
Kaplice
Kosciol
Ministranci
Nasz Patron
Pielgrzymki
Rada Parafialna
Sluzba liturgiczna
Wspolpracownicy parafialni
Zycie Sakramentalne
Zywy Roaniec
Archiwum
SPRAWY ŚRODOWISKOWE
Miejscowosci
Ochotnicza Straz Pozarna
Szkoly
PISANO O NAS
Archwium prasowe
Współpracownicy parafialni
KATECHETKI

Na terenie parafii Kamionka posługę katechetyczną w szkołach pełnią:
- w Szkole Podstawowej w Kamionce – mgr Jolanta Kaszubowska- w Szkole Podstawowej w Rychławie – (na zdjęciu od lewej) mgr Anna Karcz, mgr Gabriela Szczygieł, mgr Beata ElertWcześniej też tę posługę w parafii pełniły Maria Bieńkowska i Katarzyna Kropisz. Katechizowali również kolejni księża.
Specyfika pracy katechety pociąga za sobą różnorodność kontaktów interpersonalnych ze środowiskiem szkolnym (nauczyciele i uczniowie) na terenie szkoły i z różnymi osobami oraz instytucjami poza szkołą. Właściwe zaangażowanie w proces dydaktyczny stwarza katechecie możliwość zastosowania wielu form aktywizacji uczniów i towarzyszenia im w ich wszechstronnym (moralnym, religijnym, fizycznym, psychicznym, społecznym, itd.) rozwoju. Kontynuacją działań szkolnych, nad właściwym kształtowaniem osobowości ucznia, jest zacieśnianie jego więzi ze wspólnotą parafialną. W niej młody człowiek wzrasta i stopniowo bierze za nią coraz większą odpowiedzialność.
Religia jest szczególnym przedmiotem, w którym wiadomości dydaktyczne usłyszane w szkole, powinny przekładać się na umiejętność wdrożenia ich w życie w różnych sytuacjach i uwarunkowaniach. Sprawdzianem postępów ucznia, w jego edukacji religijnej, będzie prezentowanie przez niego coraz lepszej postawy moralnej. Katecheta może przedłużyć swoje szkolne zaangażowanie we współpracę z uczniami, poprzez stworzenie młodemu pokoleniu możliwości jeszcze innych form współdziałania. Nie chodzi tylko o sprawy związane z praktykami religijnymi, ale też o pociągnięcie uczniów do większej aktywności w sprawach społecznych. Konieczna jest pomoc w likwidacji rozmaitych uzależnień i złych zachowań, które degradują rozwój osobowy młodego człowieka; a zatem stworzenie atrakcyjnych możliwości realizacji pragnień i ideałów ucznia, co byłoby z pożytkiem dla innych ludzi.
Katecheta jest często powiernikiem wielu uczniów, doskonale znając ich sytuację rodzinną i problemy osobiste. To zaufanie, jakim uczniowie obdarzają katechetę, nakłada na niego obowiązek dalszego pogłębiania swej formacji duchowej i intelektualnej, szukania jeszcze doskonalszych form docierania do swoich wychowanków. Nie może też zapomnieć o bieżących kontaktach z rodzicami uczniów, o formowaniu również starszego pokolenia, aby rzeczywiście dochodziło do pełnego zacieśnienia więzi międzypokoleniowej oraz zrozumienia wzajemnych ambicji i pretensji.
Wszystkie katechetki bardzo aktywnie działają w środowisku szkolnym (prowadząc m.in. Szkolne Koło Caritas, organizując różne działania charytatywne, przygotowując akademie o tematyce religijnej i papieskiej, dbając o piękny wystrój gazetek szkolnych, rozśpiewując dzieci przy grze na instrumentach, prowadząc też zajęcia z innych przedmiotów dydaktycznych), a także w środowisku parafialnym (będąc aktywnymi członkiniami wielu wspólnot przyparafialnych, troszcząc się o wystrój kościoła na różne okresy liturgiczne, urozmaicając działania duszpasterskie występami dziecięcymi w kościele).

SZAFARZ KOMUNII ŚW.

Postanowienie konferencji Episkopatu Polski odnośnie nadzwyczajnego szafarza komunii świętej - (2 V 1990)Wielu biskupów i kapłanów wyraziło życzenie, aby Konferencja Episkopatu Polski określiła warunki, według których biskupi diecezjalni w Polsce mogliby zastosować kan. 910 § 2 i 230 § 3, czyli powołać nadzwyczajnego szafarza Komunii świętej.
Konferencja Episkopatu Polski biorąc pod uwagę spostrzeżenia poszczególnych biskupów oraz przedłożenie Komisji Liturgicznej określa co następuje:

1. Biskupi diecezjalni mogą powołać mężczyzn do posługi nadzwyczajnego szafarza Komunii świętej w wieku 35 do 65 lat.

2. Kandydaci powinni odznaczać się nieskazitelnym życiem moralnym, pobożnością i poważaniem wśród duchowieństwa i wiernych.

3. Kandydat poza wykształceniem przynajmniej średnim winien znać podstawowe prawdy teologiczne, zwłaszcza odnoszące się do Kościoła, Mszy świętej i Eucharystii. Biskup może polecić kandydatowi udział w kursie teologicznym lub zażądać egzaminu.

4. Biskup diecezjalny powołuje do posługi nadzwyczajnego szafarza kandydata, którego poznał osobiście po poleceniu go przez księdza proboszcza i dwóch kapłanów na jeden rok.

5. Przed powołaniem jak również przed każdym przedłużeniem powołania kandydaci winni odbyć co najmniej trzydniowe rekolekcje.

6. Braci zakonnych, którym biskup może obniżyć wiek do 30 lat, obowiązują te same postanowienia.

7. Posługa szafarza jest bezinteresowna. Wynagrodzenie może dotyczyć kosztów przejazdu lub rekompensaty w przypadku, gdy na skutek wykonywania posługi uszczupliły się dochody w pracy zawodowej Szafarza.

8. Szafarz nadzwyczajny podczas posługi winien być ubrany w albę i przepasany cingulum.

9. Szafarz nadzwyczajny wykonuje swoją posługę wtedy, gdy ilość kapłanów wobec komunikujących jest za mała. Może on w ramach ważności powołania świadczyć pomoc na terenie całej diecezji; poza diecezją tylko za zgodą biskupa tamtej diecezji.

10. Szafarz nadzwyczajny może, za wiedzą księdza proboszcza, zanieść Komunię świętą do domów tylko osobom, których stan duchowy jest znany, zachowując przepisy liturgiczne.

W diecezji pelplińskiej posługę szafarza Komunii Św. wprowadzono w 1993 roku. Wśród pierwszej grupy mężczyzn, którzy dostąpili tego szczególnego zaszczytu, był mieszkaniec Rychławy p. Stefan Kraskowski. Do dzisiaj pełni z wielką godnością tę posługę, dając przykład duszpasterskiego i społecznego zaangażowania.

DORADCZYNI RODZINNA

Po odbyciu specjalnego kursu w Pelplinie, uprawnienia do prowadzenia Poradnictwa Rodzinnego w parafii, nabyła p. Teresa Zaremba. Z oddaniem pełni swoją funkcję, spotykając się z narzeczonymi w okresie przedślubnym, prowadząc nauki dla młodzieży podczas kursów przedmałżeńskich, służąc pomocą środowisku w problemach rodzinnych.

ORGANIŚCI

Podczas nabożeństw w kaplicy (zanim zbudowano kościół) posługą muzyczną służyli: p. Solecki z Nowego (grał na harmonium w latach 1949 – 1958) oraz K. Badziąg (grał w latach 1958 – 1965).
Po zaistnieniu parafii przewodzili działaniom muzycznym podczas liturgii p. Maria Bieńkowska wraz z grającym na organach synem Wiesławem. Dopiero później samodzielną posługę organistowską (choć też przy wielkim wsparciu mamy) pełniła Joanna Bieńkowska.

Joanna Bieńkowska – urodzona w 1978 roku, od 1997 roku służyła parafii jako organistka, założyła i prowadziła scholę młodzieżową "Promyki" (później „Amicitia”), należała do wielu wspólnot parafialnych, była nauczycielką wychowania muzycznego w szkole w Rychławie, w lipcu 2005 roku zginęła tragicznie w wypadku samochodowym (w wieku 26 lat).Piotr Janicki - urodzony w 1990 roku, zamieszkały w Twardej Górze, służący posługą muzyczną od 1 września 2005 roku, uczył się gry na instrumencie w Ognisku Muzycznym w Nowem, a obecnie w Studium Organistowskim w Pelplinie, wspiera grą na akordeonie zespół folklorystyczny „Rychławiaki”, przez 3 lata grał na organach w parafialnym zespole młodzieżowym „Centenum”, od 25 grudnia 2006 przeszedł pełnić funkcję organisty do parafii Skórcz (gdzie kontynuuje tradycje swojego zmarłego ojca).Krzysztof Filc - urodzony w 1984, zamieszkały w Smętowie, absolwent Szkoły Muzycznej w Pelplinie, student Akademii Muzycznej w Gdańsku (na Wydziale Dyrygentury Chóralnej o specjalności muzyki kościelnej), pełnił posługę organisty od 1 lutego 2007 roku do końca marca 2010 roku (przeszedł pracować jako organista w parafii Pączewo).Wojciech Lipski - urodzony w 1991 roku, zamieszkały we Frący, uczeń Technikum Informatycznego w Nowem, rozpoczął posługę organisty od początku maja 2010 roku.(przeszedł pracować jako organista w parafii Lalkowy)


Marzena Partyka - urodzona w 1986 r., zamieszkała w Skórczu, ukończyła studia wyższe na kierunkach pedagogicznych , przez 10 lat pełniła służbę organisty w parafii Lalkowy, od 2018 r. jest organistką w parafii Kamionka.
INNI POMOCNICY


Urszula Drost i Monika Kilijańska (z d. Drost) - Redaktorki parafialnej strony internetowej – w listopadzie 2007 r. założyły i na bieżąco uaktualniają treści wszystkich linków.· Pomocnicy gospodarczy
- Stefan Karcz (członek rady ekonomicznej, konserwator, stolarz i palacz, wspierał niezwykle aktywnie w bieżącej działalności ks. proboszczów Bławata, Flisikowskiego, Darznika, Talińskiego, twórca większości elementów drewnianych w kościele i w plebanii – m.in. chóru, nowych ławek, schodów na wieżę, podłóg i schodów w plebanii, zmarł we wrześniu 2008 roku)- Ludwik Buklewski (członek rady ekonomicznej, konserwator, ślusarz, palacz, aktywnie wspierający przez wiele lat działania gospodarcze przy kościele i plebanii w dziedzinach ślusarskich, odpowiedzialność za troskę gospodarczą o tereny i budynki kościelne objął od października 2008 roku)
· Osoby sprzątające kościół i dbające o estetykę - od początku lat 80-tych (przez ok. 20 lat) posługę tę pełniły ofiarnie w kaplicy i kościele panie Zofia Wiśniewska i Irena Dereszkiewicz,natomiast w latach 2001-2008 służyły takimi działaniami panie Jadwiga Karcz i Jolanta Marcjanik.
Od czerwca 2008 roku estetyką w kościele zajmuje się szczególnie p. Lidia Hoffman.· Pomocnicy cmentarni - strażacy z OSP Kamionka (kopią mogiły, pielęgnują zieleń, wywożą śmieci).Dodane przez parafia_ dnia February 15 2008 09:19:38 14761 Czytań · Drukuj
TU WARTO ZAJRZEĆ
www.vatican.va
www.episkopat.pl
www.radioglos.pl
www.diecezja-pelplin.pl
www.caritas.pelplin.pl
www.pielgrzym.pelplin.pl
www.pelplin.ksm.org.pl
www.opoka.org.pl
www.e.kai.pl
www.niedziela.pl
www.goscniedzielny.pl
mlodziez.pelplin.diecezja
ministranci.pelplin.diecezja
www.hli.org.pl
www.kociewiacy.pl
www.kociewiak.pl
www.smetowo.pl
www.bip.gminanowe.pl
www.miasto-nowe.com
www.mateusz.pl
www.amen.pl
www.katolik.pl
www.wiara.pl
www.biblia.pl
www.biblioteka.natan.pl
www.spiewnik.com
www.lednica2000.pl
www.dzielo.pl
www.rodzina.org.pl
www.pieszapielgrzymka.pl
sanktuarium-piaseczno.pl
www.parafiada.pl
www.wikipedia.org
www.ludio.pl
Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoZapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.